Všeobecné maloobchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti Solidify 3D, s.r.o.,

pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na adrese https://www.materialpro3d.cz

Informace, které byste neměli přehlédnout:

➔     Způsob platby a možnost doručení si můžete vybrat během objednávkového procesu.

➔     Stisknutím tlačítka OBJEDNÁVÁM A ZAPLATÍM (objednat s povinností platby) s námi uzavíráte kupní smlouvu k danému zboží a/nebo digitálnímu obsahu a jste povinni nám zaplatit kupní cenu.

➔     Pokud u zboží uvádíme, že je skladem, pak se zavazujeme zboží dodat do doby uvedené v části 9 těchto VOP.

➔     Zákazník spotřebitel má právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě 14 dnů.

➔     Bližší informace o reklamacích a vratkách najdete v našem reklamačním řádu.

➔     Ochrana osobních údajů našich zákazníků je pro nás velmi důležitá. Informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, proč a jak, najdete v zásadách zpracování osobních údajů.

 

1. KDO JSME?

Solidify 3D, s.r.o.

sídlo: Blatného 1803/18, Žabovřesky, 616 00 Brno (dále jen „adresa sídla“)

IČO: 051 75 887

DIČ: CZ05175887

společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 93956

(dále jen „Solidify 3D“, “prodávající” nebo „my“),

 

2. JAK SE S NÁMI MŮŽETE SPOJIT?

Kde nás najdete:

Česká 182, 664 31 Česká (dále jen „prodejna“)

Telefon: +420 601 166 313 (v pracovních dnech v čase 9:00-15:30)

E-mail: info@materialpro3d.cz

 

3. JAKÉ JSOU DALŠÍ POJMY, KTERÉ SE V NAŠICH VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH OPAKUJÍ?

digitální obsah, služby  zejména webinář, záznam webináře nebo jiné předtočené video-přednášky, ebook atp.;

elektronická adresa       adresa elektronické pošty zákazníka uvedená v uživatelském účtu, v objednávce či v jiném našem formuláři;

e-shop náš internetový obchod, který provozujeme na webové stránce https://www.materialpro3d.cz;

kupní smlouva závazek obsahující celou řadu práv a povinností - nás jako prodávajícího a vás jako kupujícího, který společně uzavíráme na základě vaší objednávky našeho zboží a/nebo služeb na našich webových stránkách;

občanský zákoník            zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;

podnikatel         fyzická osoba nebo právnická osoba, která vyvíjí soustavnou podnikatelskou činnost - svým jménem, na svůj účet a za účelem dosažení zisku; řídíme se zásadou, že zákazník, který v objednávce uvede své IČO / DIČ či firemní údaje s námi právně jedná jako podnikatel;

spotřebitel        každá fyzická osoba, která právně jedná bez jakékoliv souvislosti se svou  podnikatelskou činností nebo samostatným výkonem svého povolání;

VOP       tyto všeobecné obchodní podmínky, tj. pravidla, která zavazují nás i vás při uzavírání Kupní smlouvy;

webinář              online video-přednášky - živý seminář vedený lektorem s možností online diskuze s lektorem;

webová stránka               internetová adresa https://www.materialpro3d.cz;  

zákazník              jste to vy, kupující, ať už jste spotřebitel nebo podnikatel.

 

4. CO PODLE ZÁKONA MUSÍME SDĚLIT VŠEM ZÁKAZNÍKŮM PŘED UZAVŘENÍM KUPNÍ SMLOUVY?

4.1. Oprávnění prodávajícího a kontrolní orgány. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

4.2. Ilustrační charakter fotografií zboží. Všechny fotografie na webové stránce mají pouze ilustrační charakter.

4.3. Zboží, cena, náklady. Popis našeho zboží a služeb včetně jejich hlavních vlastností naleznete na našich webových stránkách. Ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH, včetně zákonem stanovených poplatků. Neúčtujeme si žádné dodatečné náklady na telekomunikační prostředky (např. pokud nám budete volat na naše telefonní číslo, zaplatíte pouze Vaši běžnou sazbu telefonického hovoru).

4.4. Autorská práva. Nabízený digitální obsah není možné nahrávat, kopírovat či jakkoliv jinak šířit. Všechny texty, obrázky, grafika a další části obsahu podléhají autorskému právu. Kopírování nebo sdílení jakékoliv části digitálního obsahu je zakázáno. Žádná reprodukce jakékoliv části digitálního obsahu nesmí být prodávána nebo distribuována, ani nesmí být upravována nebo zahrnuta do jakékoliv díla, zejména jiné práce, publikace nebo internetové stránky.

4.5. Možnosti platby. Konkrétní podmínky platebních metod a možností dopravy jsou podrobněji popsány v průběhu samotné objednávky. Zboží Vám doručíme prostřednictvím dopravce, kterého si zvolíte z námi nabízených možností nebo si můžete zvolit osobní odběr u nás na prodejně.

4.6. Závaznost objednávky. Odesláním objednávky stisknutím tlačítka „OBJEDNÁVÁM A ZAPLATÍM(objednat s povinností platby) v našem internetovém obchodě zákazník vytvoří závaznou objednávku, která zavazuje zákazníka k platbě. Zákazník má možnost před odesláním objednávky svou objednávku zkontrolovat a opravit nebo změnit, jak je podrobněji popsáno v části 7 těchto VOP.

4.7. Závaznost VOP. Odesláním objednávky zároveň potvrzujete, že jste se seznámili se zněním těchto VOP.

4.8. Práva zákazníka z vadného plnění. Práva zákazníka z vadného plnění, případně ze záruky, a podmínky jejich uplatnění jsou popsány v části 12 těchto VOP, anebo v našem reklamačním řádu.

5. CO MUSÍME SDĚLIT ZÁKAZNÍKŮM SPOTŘEBITELŮM PŘED UZAVŘENÍM KUPNÍ SMLOUVY?

5.1. Právo na odstoupení od kupní smlouvy. Zákazník spotřebitel má právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodů (pokud není uvedeno jinak) ve lhůtě 14 dnů, která začíná běžet nejpozději:

5.1.1. u kupní smlouvy ode dne převzetí zboží; nebo

5.1.2. u kupní smlouvy s dodáním ve více kusech/částech, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo

5.1.3. u kupní smlouvy, jejímž předmětem jsou pravidelné opakované dodávky zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;

5.1.4. od uzavření smlouvy, pokud se jedná o dodání digitálního obsahu;

s tím, že spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy i před časovým okamžikem specifikovaným v čl. 5.1.1 až 5.1.3 tak, že nám sdělí svůj záměr od kupní smlouvy odstoupit, a to jakýmkoliv jednoznačným prohlášením, například vyplněním a odesláním formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy (najdete na konci těchto VOP jako přílohu č. 1)  či sdělením na náš e-mail: info@materialpro3d.cz.

5.2. Kdy NENÍ MOŽNÉ od kupní smlouvy ODSTOUPIT. Spotřebitel není oprávněn odstoupit od následujících smluv:

5.2.1. o dodávce zboží, které bylo upraveno nebo vytvořeno nebo upraveno na přání zákazníka nebo pro jeho osobu;

5.2.2. o dodávce zboží, jejichž cena závisí na výchylkách finančních trhů nezávislých na naší vůli, ke kterým může dojít během lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy;

5.2.3. o dodávce zboží podléhajícího rychlé zkáze a zboží, které bylo po dodání nevratně smícháno s jiným zbožím;

5.2.4. o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z a z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů jej není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil, což platí i u zvukové nebo obrazové nahrávky a počítačových programů, pokud zákazník porušil jejich původní obal;

5.2.5. o dopravě, na konkrétní termín nebo během konkrétní doby;

5.2.6. o poskytování služeb, které jsme zcela splnili s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy;

5.2.7. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy a my jsme Vám před uzavřením kupní smlouvy sdělili, že v takovém případě nemáte právo od kupní smlouvy odstoupit.

5.3. Povinnost spotřebitele při odstoupení od kupní smlouvy. Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, je povinen nám zaslat zpět zboží nabyté na základě kupní smlouvy, od které odstoupil, nejpozději do 14 dnů od okamžiku odstoupení od kupní smlouvy. Zákazník spotřebitel je povinen zboží zaslat zpět nebo vrátit kompletní, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, veškeré dokumentace, čisté, nepoškozené a pokud možno včetně původního balení, ve stavu a v hodnotě, ve které je převzal. Dojde-li k odstoupení od smlouvy o poskytování služeb, kde již bylo započato s naším plněním na výslovnou žádost spotřebitele, a to před uplynutím lhůty 14 dnů pro odstoupení od smlouvy, je nám spotřebitel povinen uhradit poměrnou část ceny za plnění poskytnutá do okamžiku odstoupení od smlouvy.

5.4. Snížení hodnoty zboží. Zákazník v případě odstoupení od kupní smlouvy odpovídá za snížení hodnoty vráceného zboží nebo zpět zaslaného zboží, ke kterému došlo v důsledku nakládání se zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi a funkčností zboží. V případě, že nám bude vráceno poškozené či nekompletní zboží, započteme náš nárok na náhradu škody vůči kupní ceně, kterou požadujete vrátit. Budeme vždy hodnotit konkrétní případ, abychom zjistili míru poškození, znehodnocení zboží a určili jemu odpovídající sníženou hodnotu. O těchto krocích Vás budeme informovat na uvedenou elektronickou adresu (e-mailem) nebo telefonicky.

5.5. Adresa pro vrácení zboží. Zasílejte/přineste zboží zpět na adresu: Solidify 3D, s.r.o., Česká 182, 664 31 Česká. Náklady na vrácení zboží při odstoupení od kupní smlouvy hradí zákazník na své náklady. To platí i v případě, že zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou (především pro jeho velké rozměry ). V takovém případě ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží ve výši 1 000,- Kč za paletu.

5.6. Vrácení kupní ceny. V případě odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě pro odstoupení jsme povinni spotřebiteli vrátit veškeré peníze, a to stejnou platební metodou, jako při přijetí peněz, nebo na vámi zvolený účet bez zbytečného odkladu. Vezměte na vědomí, že jsme oprávněni Vám peníze vrátit až ve chvíli, kdy od Vás obdržíme zpět vrácené zboží.

5.7. Stížnosti. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím e-mailu info@materialpro3d.cz.

5.8. Mimosoudní řešení sporů. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a zákazníkem z kupní smlouvy.

5.9. Evropské spotřebitelské centrum ČR. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

5.10. Recenze je možné vkládat přímo na našich webových stránkách nebo prostřednictvím webových stránek https://www.heureka.cz. Informace o tom, jak jsou tyto recenze zpracovány prostřednictvím Heureka, najdete na jejich webových stránkách. Recenze může vkládat zákazník, u kterého jsme ověřili, že u nás zboží opravdu nakoupil. Bližší informace najdete na našich webových stránkách. Více informací o tom, jak zpracováváme recenze vložené na našich webových stránkách najdete zde.

5.11. Nepravdivé nebo neúplné recenze. Vyhrazujeme si právo nezveřejňovat recenze zákazníků, které jsou nepravdivé, obsahují nevhodné výrazy nebo nesouvisejí se zakoupeným zbožím.

5.12. Řazení zboží. Pokud na našich webových stránkách přejdete do sekce řazení kategoriích zboží, měli byste vědět, že pro zobrazování zboží podle vámi preferovaných kritérií výběru používáme pravidla, se kterými se můžete blíže seznámit na našich webových stránkách.

5.13. Poučení v souvislosti s digitálním obsahem. Upozorňujeme spotřebitele, že poskytujeme aktualizace zakoupeného digitálního obsahu v zákonném rozsahu.

5.14. Újma způsobená nesprávnou či neúplnou informací. Zříkáme se jakékoliv odpovědnosti za újmu způsobenou nesprávnou či neúplnou informací nebo radou, a to zejména v případech, kdy dosažení určitého výsledku závisí na činnosti adresáta rady či jiných osob, případně na neovlivnitelných skutečnostech nebo na náhodě. Zříkáme se odpovědnosti za jakékoli následné škody vyplývající přímo nebo nepřímo z jakéhokoli použití videoobsahu, které je poskytováno bez záruk na dosažení výsledku.

6. REGISTRACE, UŽIVATELSKÝ ÚČET A VĚRNOSTNÍ PROGRAM

6.1. Nakupovat u nás můžete i bez registrace. Pokud se rozhodnete registrovat budete mít větší přehled o historii svých objednávek, stavu nové objednávky, věrnostního konta atp. Registraci zákazníka provedete na webové stránce vyplněním registračního formuláře. Pokud jste podnikatelem, vezměte prosím na vědomí, že vytvoření Vašeho uživatelského účtu může chvilku trvat (většinou to stíháme do 3 pracovních dní). Za toto zdržení se Vám omlouváme, ale musíme ověřit Vámi zadané firemní údaje. U našich věrných partnerů – podnikatelů (velkoodběratelů), nevylučujeme ani individuální nastavení podmínek spolupráce. Pro vytvoření registrace je nezbytné potvrdit, že jste se seznámili s obsahem těchto VOP a se zásadami pro zpracování osobních údajů.

6.2. Povinnost uvádět pravdivé a správné údaje. Při registraci na webové stránce obchodu a při objednávání zboží je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

6.3. Uživatelský účet. Pomocí emailu a zvoleného bezpečného hesla můžete vstupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“), kde můžete mimo jiné provádět i objednávky zboží.

6.4. Zablokování uživatelského účtu. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Zákazník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Uživatelský účet můžeme zablokovat po třech (3) neúspěšných pokusech o přihlášení. Činíme tak z bezpečnostního hlediska, aby nedošlo zejména ke zneužití vašeho uživatelského účtu. Pokud bude váš uživatelský účet zablokován, prosím kontaktujte nás na e-mailu info@materialpro3d.cz.

6.5. Možnost zrušit uživatelský účet při jeho neužívání. Můžeme zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy zákazník svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy zákazník poruší své povinnosti z kupní smlouvy ve znění těchto VOP.

6.6. Nutná údržba. Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu.

6.7. Věrnostní program. Registrovaní zákazníci mohou využívat výhod našeho věrnostního programu, pokud jej budeme nabízet. Jak náš věrnostní program funguje a jak se do něj můžete zapojit

 

7. JAK NA OBJEDNÁVKU A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

7.1. Vytvoření objednávky. Vkládáním zboží a/nebo digitálního obsahu do košíku, zvolením způsobu dopravy a platby za vybrané zboží a/nebo digitální obsah, vyplněním kontaktních a fakturačních údajů vytváří zákazník na e-shopu svoji objednávku.

7.2. Vlastnosti zboží a digitálního obsahu. Zákazník je povinen se před dokončením objednávky seznámit s vlastnostmi, druhem a doporučeným způsobem užívání zboží a/nebo digitálního obsahu. Provedením objednávky zákazník potvrzuje, že se s těmito informacemi seznámil a že těmto rozumí.

7.3. Kontrola objednávky. Před dokončením objednávky je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil.

7.4. Proces odeslání objednávky. Objednávka je odeslána kliknutím na tlačítko „OBJEDNÁVÁM A ZAPLATÍM(objednat s povinností platby) a proces objednávky je tím ukončen. Odesláním objednávky potvrzuje zákazník, že odsouhlasil tyto všeobecné obchodní podmínky a četl naše zásady zpracování osobních údajů.

7.5. Pravdivost údajů vyplněných v objednávce. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Pokud bude při zpracování objednávky zjištěno, že byly použity zjevně nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme objednávku odmítnout, o čemž budete vyrozuměni e-mailem. Zákazník může být odpovědný za škodu, kterou uvedením záměrně nepravdivých nebo nesprávných údajů způsobí.

7.6. Dodatečné potvrzení objednávky zákazníkem. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (například e-mailem nebo telefonicky) a dále je oprávněn požádat zákazníka o upřesnění správnosti výběru množství zboží.

7.7. Kdy dochází k uzavření kupní smlouvy? K uzavření kupní smlouvy dojde okamžikem stisknutí tlačítka „OBJEDNÁVÁM A ZAPLATÍM” (objednat s povinností platby).

7.8. Potvrzení objednávky prodávajícím. Zákazník, který dokončí objednávku, od nás obdrží automatické potvrzení o doručení objednávky na adresu elektronické pošty zákazníka.

7.9. Povinnosti prodávajícího. Uzavřením kupní smlouvy se zavazujeme předat Vám zakoupené zboží a/nebo digitální obsah a umožnit Vám nabytí vlastnického práva ke zboží a/nebo digitálnímu obsahu.

7.10. Povinnosti kupujícího. Vy se uzavřením kupní smlouvy zavazujete zboží převzít a uhradit nám cenu zboží.

7.11. Zákazník obdrží kopii uzavřené kupní smlouvy, tj. aktuální znění těchto VOP na elektronickou adresu zákazníka. Zákazník spotřebitel rovněž obdrží formulář pro odstoupení od kupní smlouvy v zákonné lhůtě.

7.12. Komunikační prostředky na dálku. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

7.13. Telefonická objednávka. Zákazník může učinit svou objednávku zboží a/nebo digitálního obsahu také telefonicky. Zákazník, který takto dokončí objednávku, od nás obdrží potvrzení o vytvoření objednávky včetně celkové ceny za zboží a náklady spojené s balením a dodáním zboží zvolené zákazníkem na adresu elektronické pošty zákazníka, kterou uvedl v telefonickém hovoru, spolu s těmito VOP, reklamačním řádem, zásadami zpracování osobních údajů a formulářem pro odstoupení od kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy dojde okamžikem doručením potvrzení o přijetí objednávky na adresu elektronické pošty zákazníka uvedenou v objednávce.

7.14. Kurzy a školení. V našem e-shopu si můžete zakoupit i účast na offline i online odborných školeních a kurzech, na nichž se naučíte pracovat s programy pro 3D tisk s materiály, modely atp. Výstupem z některých kurzů může být i získání certifikátu k danému programu. Podrobný popis kurzu/školení naleznete na našich webových stránkách.

8. CENA ZBOŽÍ A ZPŮSOBY PLATBY

8.1. Všechny ceny zboží a digitálního obsahu jsou uvedeny v českých korunách (Kč) a jsou uvedeny včetně DPH. Cena zboží a digitálního obsahu je platná po dobu, po kterou je zobrazena na webové stránce e-shopu, to ale neznamená, že nemůžeme s některými našimi zákazníky uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

8.2. Způsob platby. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží podle kupní smlouvy nám můžete uhradit způsoby uvedenými v druhém kroku objednávky (Doprava a platba), a to zejména:

  1. online platební kartou;
  2. online bankovním převodem;
  3. prostřednictvím GoPay;
  4. bankovním převodem offline (zálohová faktura);
  5. hotově nebo platební kartou na prodejně.

Způsob platby zákazník zvolí v průběhu objednávky.

8.3. Záloha na cenu zboží. Můžeme po zákazníkovi požadovat zálohu či jinou obdobnou platbu.

8.4. Náklady na balné a dopravné. Na webových stránkách našeho e-shopu naleznete také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Výše nákladů spojených s balením a dodáním zboží bude záležet zejména na zvoleném dopravci a místě, kam bude zboží doručeno (např. Česká republika, Slovensko, apod.).

8.5. Cena za dodání zboží. Společně s kupní cenou je nám zákazník povinen zaplatit také případné náklady spojené s balením a dodáním zboží a případný příplatek za zvolený způsob platby. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Před závazným dokončením objednávky bude zákazník informován a konečné ceně obsahující i náklady balného a dopravného.

8.6. Evidence tržeb. Nyní je naše povinnost vystavit zákazníkovi účtenku a zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online pozastavena, od 1. 1. 2023 dojde k jejímu zrušení.

8.7. Slevy z ceny zboží. Případné slevy z ceny zboží námi poskytnuté zákazníkům nelze vzájemně kombinovat.

8.8. Nereálná cena zboží. V případě zobrazení nereálné ceny v hodnotě 0 Kč (slovy nula korun českých) nebo zobrazení vysoce netržní ceny, kdy za netržní cenu je považována taková cena, která je pod naší nákupní cenou, si vyhrazujeme právo tuto položku odstranit z objednávky. Zákazník bude o této skutečnosti informován na elektronickou adresu zákazníka.

8.9. Forma faktury. Sjednáváme si, že faktury budou zaslány elektronicky, a to na elektronickou adresu zákazníka.

8.10. Dárkové poukazy. Našim zákazníkům nabízíme možnost zakoupení dárkových poukazů (v elektronické i tištěné podobě) v hodnotě 5 00 Kč, 1000 Kč, 1 500 Kč a 2 000 Kč. Každý poukaz má svůj jedinečný kód a bude zaslán po uhrazení kupní ceny na vaši (elektronickou) adresu.  Je možné využít vždy jen celou výši poukazu, nikoliv jej využít po částech. Poukaz má platnost 6 měsíců od jeho zakoupení. Pro uplatnění dárkového poukazu na webových stránkách je nutné vyplnit pole v sekci “košík”, kde uvedete jedinečný kód dárkového poukazu. Hodnota dárkového poukazu je odečtena z celkové ceny vašeho nákupu v košíku. Falšování či pozměnění poukazu není dovoleno. Jeho falšování může být také trestným činem. Není možné odstoupit od kupní smlouvy v případě, že byl již dárkový poukaz využít.

9. VŠE CO BYSTE MĚLI VĚDĚT O DODÁNÍ ZBOŽÍ

9.1. Dodací doba zboží. Pokud je u zboží uvedeno, že je skladem, pak zpravidla expedujeme zboží s dodací lhůtou 3 pracovních dnů od přijetí objednávky. Tato dodací doba se netýká zboží, které bude upraveno na přání zákazníka (v těchto případech bude vždy individuálně sjednána doba dodání). Někdy se nám může stát, že zboží označené “skladem” se vyprodá v krátkém časovém okamžiku. Pokud by nastala situace, že bude zboží vyčerpáno a nebudeme schopni dodat Vámi objednané zboží ve stanovené době, pak Vás budeme kontaktovat, abychom se dohodli na dalším postupu. Přesto uvedenou dobu dodání se snažíme připravit a doručit objednávku k zákazníkovi vždy co nejdříve.

9.2. Způsob dopravy, osobní převzetí. Zákazník má na výběr zvolit si dopravu zboží na libovolnou adresu prostřednictvím našeho smluvního dopravce za přepravní cenu, která je uvedena v průběhu objednávky nebo si zboží může vyzvednout osobně na prodejně.

9.3. Převzetí zboží. Při přepravě zboží zákazníkovi spotřebiteli je námi zboží předáno v okamžiku, kdy dopravce předá zboží zákazníkovi na místě předání (zpravidla první dveře/vrata/brána v místě dodání určené zákazníkem). Právě okamžikem převzetí zboží zákazníkem přechází na zákazníka nebezpečí škody a nahodilého zhoršení kvality zakoupeného zboží. V případě osobního vyzvednutí si zboží zákazníkem se považuje zboží za dodané okamžikem převzetí zákazníkem či jinou osobou zákazníkem určenou.

9.4. Náklady na zvláštní způsob přepravy. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku zákazníka, nese zákazník riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

9.5. Opakované doručení a náklady s tím spojené. V případě, že je z důvodů na straně zákazníka nutné zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo určeno v objednávce, je zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

9.6. ŠKODA, která může vzniknout prodávajícímu nepřevzetím zboží. Nepřevezme-li zákazník spotřebitel zboží při jeho dodání dopravcem, zboží je následně vráceno Prodávajícímu a současně zákazník spotřebitel od kupní smlouvy neodstoupí ve lhůtě 14 dnů od marného doručení zboží, je prodávající oprávněn požadovat po zákazníkovi náklady účtované dopravcem na dodání zboží zpět prodávajícímu. Tento náklad představuje pro prodávajícího škodu, která vznikla porušením zákonných povinností zákazníka ve smyslu § 2913 odst. 1 občanského zákoníku. Prodávající je současně oprávněn účtovat poplatek za uskladnění zboží ve výši 200 Kč (slovy: dvě stě korun českých) a dále je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

9.7. Nepřevzetí zboží ve vztahu k podnikateli. Nepřevezme-li zákazník podnikatel zboží při jeho dodání přepravcem, zboží je následně vráceno nám jako prodávajícímu, jsme oprávněni požadovat po zákazníkovi podnikateli náklady účtované přepravcem na dodání zboží zpět na naši adresu. Tento náklad představuje pro prodávajícího škodu, která vznikla porušením zákonných povinností zákazníka podnikatele ve smyslu § 2913 odst. 1 občanského zákoníku. Prodávající je současně oprávněn účtovat poplatek za uskladnění zboží ve výši 200 Kč (slovy: dvě stě korun českých) a dále je oprávněna od kupní smlouvy odstoupit.

9.8. Možnost ZAPOČTENÍ nároků. Nárok na úhradu nákladů za uskladnění zboží a nárok na náhradu škody porušením zákonných povinností zákazníka podle této části VOP jsme oprávněni v souladu s § 2913 občanského zákoníku jednostranně započíst proti nároku zákazníka na vrácení kupní ceny.

9.9. Povinnost zákazníka při převzetí zboží. Zákazník je povinen zboží při jeho převzetí zkontrolovat a přesvědčit se o jeho vlastnostech (zejména zda zákazník obdržel správný druh zboží, zda má zboží ujednanou jakost, zda zboží ve svém balení obsahuje vše, co podle návodu obsahovat má). V případě viditelného poškození zásilky dopravcem je zákazník povinen takovou zásilku nepřevzít od dopravce vůbec. Neneseme odpovědnost za škody způsobené dopravcem, případně pozdním doručením zboží, ať bylo zpoždění způsobeno z jakéhokoliv důvodu.

10. DODÁNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU

10.1. Okamžik dodání digitálního obsahu. Digitální obsah se považuje za odevzdaný okamžikem, kdy zákazníkovi odešleme na elektronickou adresu zákazníka zprávu s odkazem k jeho stažení nebo nebo ke spuštění online webináře a/nebo kdy mu odkaz ke stažení zpřístupníme v jeho uživatelském účtu.

10.2. Omezená platnost odkazu. Upozorňujeme, že odkaz ke stažení digitálního obsahu (záznamu webináře / ebooku atp.) je platný pouze po dobu 3 měsíců od zakoupení digitálního obsahu, ale počet stažení zakoupeného digitálního obsahu je limitován počtem 3 stažení, pokud nebude ujednáno jinak. Zákazník je proto povinen digitální obsah stáhnout v této době.

10.3. Internetové připojení. Prosím vezměte na vědomí, že ke zpřístupnění digitálního obsahu je nutné mít zajištěné dostatečné internetové připojení, mít k dispozici potřebný hardware a aktualizovaný software zařízení.

10.4. Formát digitálního obsahu, software a zařízení. Vezměte prosím na vědomí, že zakoupený digitální obsah můžete stahovat ve formátu [STL (a další polygonální formáty), SAT, SAB, X_T, X_B, STEP (AP – aplikační protokoly pro přenos designu), AVI, MKV, XVID, formáty office 365, nebo platformy iOS, datové formáty přenášející obraz JPG, BMP, GIF, formáty Adobe.

11. VÝHRADA VLASTNICTVÍ

11.1. Úplné zaplacení kupní ceny. Vyhrazujeme si u zákazníků výhradu vlastnictví ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny podle příslušné kupní smlouvy. To znamená, že pokud neuhradíte kupní cenu, nestanete se vlastníkem daného zboží.

11.2. Výhrada vůči zákazníkům podnikatelům. Pro zákazníky podnikatele si vyhrazujeme vlastnictví ke zboží, dokud nejsou uhrazeny veškeré pohledávky, které vůči nim máme. Zákazník je povinen nakládat se zbožím s výhradou vlastnictví s řádnou péčí a pojistit je na své náklady dostatečně, pro případ poškození na hodnotu nového zboží.

12. ODSTOUPENÍ OD KUPNI SMLOUVY

12.1. Právo spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy. Právo zákazníka spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy se řídí podle ustanovení uvedených v části 5 těchto VOP.

12.2. Právo podnikatele na odstoupení od kupní smlouvy. Zákazníci podnikatelé mají právo na odstoupení od kupní smlouvy, které jim umožňují příslušné právní předpisy. Zákazník podnikatel nemá právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů, toto právo přísluší pouze spotřebiteli. Pokud nám zákazník podnikatel neoprávněně vrátí zboží upozorňujeme, že mu můžeme vyúčtovat náklady za skladování tohoto zboží podle bodu 8.6 a 8.7 těchto VOP a zároveň vyzveme zákazníka podnikatele ke zpětnému odběru tohoto zboží.

12.3. Odstoupení u digitálního obsahu. Po zaplacení objednaného digitálního obsahu, který byl spotřebiteli zpřístupněn prostřednictvím odeslání unikátního odkazu k jeho spuštění, není možné od kupní smlouvy odstoupit či jakkoliv jinak kupní smlouvu zrušit. O této skutečnosti byl námi zákazník informován před uzavřením kupní smlouvy.

12.4. Nezaplacená kupní cena. Pokud zákazník neuhradil řádně a včas kupní cenu, můžeme od kupní smlouvy odstoupit.

12.5. Postup při vyprodání zásob. Jsme oprávněni odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob zboží, nebo z důvodu nedostupnosti objednaného zboží. Dále můžeme od kupní smlouvy odstoupit zejména v případě, kdy zákazník odmítl převzít zboží.

12.6. Dárek. Pokud zákazník spolu se zbožím obdrží dárek a následně od kupní smlouvy s námi odstoupí, je povinen nám vrátit i tento dárek. Darovací smlouva mezi námi a zákazníkem je tedy uzavřena s tzv. rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti.

12.7. Zrušení webináře, školení či kurzu. V případě, že bude webinář přenášený online a/nebo offline školení či kurz zrušen z důvodu na naší straně, vrátíme vám kupní cenu v plné výši (za podmínky, že byla z vaší strany uhrazena předem) a/nebo se můžete zúčastnit téhož webináře či semináře v náhradním termínu (bude-li vypsán).

13. CO KDYŽ BUDE MÍT ZBOŽÍ VADY

13.1. Odkaz na občanský zákoník. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

13.2. Odkaz na reklamační řád. Další práva a povinnosti stran související s naší odpovědností za vady zboží a/nebo poskytnutí digitálního obsahu je upraveno v našem reklamačním řádu.

 

14. ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ

 14. 1. Zpětný odběr elektrozařízení u nás v prodejně/provozovně. Zákazník spotřebitel může při nákupu zboží u nás na prodejně odevzdat použité elektrozařízení, elektroodpad, baterie či akumulátory z domácnosti. Vezměte prosím na vědomí, že podmínkou pro zpětný odběr je zachování stejného počtu kusů kupovaného a vráceného elektrozařízení, které musí být podobného typu a použití (jinými slovy kus za kus).

14.2. Zpětný odběr u Vás v domácnosti. Pokud si u nás objednané zboží necháváte zaslat domů, máme rovněž povinnost zajistit, aby zákazník spotřebitel mohl dopravci odevzdat použité elektrozařízení, elektroodpad, baterie či akumulátory z domácnosti. I zde je podmínkou pro takovýto zpětný odběr zachování stejného počtu kusů kupovaného a vráceného elektrozařízení, které musí být podobného typu a použití (jinými slovy kus za kus). Abychom mohli tento zpětný odběr realizovat, prosím informujte nás v objednávce - do poznámky k objednávce, jaké elektrozařízení a v jakém počtu, eventuálně rozměru byste chtěli vrátit.

14.3. Kde je ještě možné odevzdat staré elektrozařízení? Elektrozařízení, elektroodpad, baterie nebo akumulátory můžete odevzdat také ve sběrných dvorech, určených ke sběru uvedeného odpadu v příslušné obci. Místo pro odevzdání starého elektrozařízení nejbližší naší prodejně je: Česká 182, 664 31 Česká.

14.4. Proč je potřeba nakládat s elektrozařízeními speciálním způsobem? Elektrozařízení nesmí být vyhozena se směsným odpadem. Takovým jednáním byste se mohli dopustit porušení zákona o odpadech a/nebo souvisejících předpisů. Škodlivé látky z těchto elektrozařízení a odpadů mohou navíc poškodit životní prostředí či lidské zdraví. Zpětný odběr a recyklace navíc vede k tomu, že elektrozařízení a odpady mohou být dále využity k výrobě nových zařízení.

 

15. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

15.1. Zásady zpracování osobních údajů. Ochrana osobních údajů našich zákazníků je pro nás velmi důležitá. Pravidla pro nakládání s osobními údaji a pravidla pro zasílání obchodních sdělení jsou upravena v našich zásadách zpracování osobních údajů.

15.2.  Používáme tzv. soubory cookies, které mohou být ukládány na koncovém zařízení (buď na základě souhlasu, nebo k ochraně našich oprávněných zájmů). Preference si může zákazník nastavit přímo na našich webových stránkách, kde najde informace o používání souborů cookies.

16. VYŠŠÍ MOC

16.1. Co je vyšší moc. Za vyšší moc se pro účely těchto VOP považuje každá událost nezávislá na vůli Solidify 3D, která brání ve splnění jeho povinností a kterou nebylo možné předvídat nebo její následky odvrátit či překonat. Za vyšší moc se považuje zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, záplavy, zemětřesení, teroristický útok, válka, stávka nebo jiné události (včetně situací způsobených v důsledku šíření nemoci COVID-19), které jsou mimo kontrolu smluvních stran.

16.2. Vyloučení odpovědnosti prodávajícího. Po dobu trvání vyšší moci Solidify 3D neodpovídá za neplnění svých povinností z kupní smlouvy, potažmo těchto VOP.

16.3. Výpadek v průběhu webináře. Zejména může být za vyšší moc považován výpadek serveru v průběhu konání webináře nezávislý na vůli Solidify 3D. Vzhledem k tomu, že s takovou situací bohužel nemůžeme nijak bojovat, nemáte v takovém případě nárok na kompenzaci či vrácení kupní ceny webináře nebo digitálního obsahu. Současně jsme ale povinni zajistit co nejrychlejší zprovoznění serveru.

17. CO BYSTE MĚLI VĚDĚT NA ZÁVĚR

17.1. Jakým právem se náš právní vztah řídí? Právní vztah mezi námi se bude řídit právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. To platí i v případě existence tzv. mezinárodního prvku. Jsme si však vědomi, že zákazník spotřebitel nemůže být touto volbou zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu země, kde má obvyklé bydliště.

17.2. Závazek respektovat práva spotřebitelů. V případě neúmyslného rozporu ustanovení těchto VOP se zákonnými předpisy na ochranu spotřebitele mají přednost tato ustanovení a prodávající se zavazuje je takto dodržovat.

17.3. Neplatné nebo neúčinné ustanovení VOP. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane místo neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

17.4. Vyloučení Vídeňské úmluvy. Smluvní strany si sjednávají, že výslovně vylučují použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, nebo také Vídeňská úmluva), a to v souladu s čl. 6 této úmluvy.

17.5. Spory a příslušnost. Smluvní strany si dále sjednávají, že k řešení případných sporů z kupní smlouvy, kde je přítomen mezinárodní prvek, budou vždy místně a věcně příslušné soudy České republiky pro obvod Brno město. Tím nejsou dotčena práva spotřebitelů podle zvláštních právních předpisů. Smluvním jazykem je český jazyk.

17.6. Archivování kupní smlouvy. Kupní smlouva ve znění VOP je námi archivována v elektronické podobě a není přístupná třetím stranám.

17.7. Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy. Nedílnou součástí těchto VOP je formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, který tvoří přílohu č. 1.

17.8. Pokud si sjednáme odlišné podmínky uzavření kupní smlouvy. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.

17.9. Nezbytnost přijetí VOP pro uzavření kupní smlouvy. Přijetí těchto VOP je dobrovolné, ale je nezbytné k vytvoření uživatelského účtu nebo objednávky zákazníkem.

17.10. Platnost VOP. Tyto VOP jsou platné od 29.12.2022 a ruší platnost předchozích obchodních podmínek.

 

 

Příloha č. 1 - Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

Kupující:

Jméno a příjmení: ______________________________________________

Bydliště: ________________________________________________________

E-mail, tel. číslo: _________________________________________________

Prodávající:

Solidify 3D, s.r.o.,

Sídlo: Blatného 1803/18, Žabovřesky, 616 00 Brno

IČO: 05175887

DIČ: C05175887

 

OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

(vyplní kupující)

 

Dne __________ jsem si na Vašich internetových stránkách/v internetovém obchodě dostupném na “www.materialpro3d.cz” objednal zboží

číslo objednávky ____________________,

v hodnotě _______________ Kč.
Objednané zboží jsem obdržel dne ______________.

 

Na základě § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká

 

zboží ____________________________________________________________________________________.

 

Žádám o vrácení kupní ceny ve výši _____________ Kč na můj bankovní účet číslo __________________ / ________ bez zbytečného odkladu.

 

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen vrátit kupní cenu, pokud není zboží vráceno prodávajícímu nebo pokud kupující bezpečně neprokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 

Kupující dále bere na vědomí, že v rámci odstoupení od smlouvy nese náklady nutné na vrácení zboží prodávajícímu.

 

Přílohy: 1. Doklad o koupi zboží

 

Jméno a příjmení kupujícího: ___________________________

 

V ________________ dne ____________.

 

 

 

Podpis: __________________________________________________