Všeobecné servisní podmínky

I. Smluvní strany

1. Těmito Všeobecnými servisními podmínkami (dále jen „VSP“) se řídí provádění záručního, mimozáručního a pozáručního servisu firmou Solidify 3D s.r.o. se sídlem Blatného 1803/18, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČO: 05175887, DIČ: CZ05175887, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně pod sp.zn. C 93956 (dále jen „poskytovatel“).

2. Při převzetí techniky k servisnímu zásahu poskytovatel se zákazníkem sepíše protokol o převzetí (Dále jen „Servisní smlouva“), do níž zákazník vyplní své kontaktní údaje (tímto se identifikuje jako "objednatel") a údaje o předávaném přístroji (dále jen "technika"). Nedílnou součástí Servisní smlouvy jsou tyto VSP. Objednatel vyplněním a odesláním Servisní smlouvy vyjadřuje souhlas jak s předloženým návrhem Servisní smlouvy, tak s VSP.

II. Rozsah služeb

1. Objednatel předává poskytovateli do rukou techniku za účelem provedení nejméně jednoho z následujících úkonů:

  • oprava vad a závad,
  • úkony běžné údržby doporučené výrobcem dané 3D tiskárny,
  • aktualizace a update softwaru,
  • modifikace hardwaru,
  • zajištění zapojení a plné funkčnosti 3D tiskárny,
  • výjezd za objednatelem

2. Poskytovatel provede servisní služby tak, jak bylo s objednatelem smluveno a zapsáno do servisní smlouvy. Vícepráce, např. odstranění dodatečně zjištěných závad poskytovatel před jejich uskutečněním projedná s objednatelem, a vyžádá si jeho potvrzení.

3. Poskytovatel neručí za jakákoli data a verze programů v uložená opravovaném zařízení. Objednatel bere na vědomí, že po servisním zásahu může být na přístroji nainstalována nejnovější kompatibilní verze softwaru, přičemž poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za kompatibilitu uložených dat. Vlastnosti softwaru se nemusí vždy shodovat s vlastnostmi softwaru předchozího (např. zpřístupnění některých funkcí, změna uživatelského menu, apod.).

4. V případě, že závada byla způsobena znečištěním částí techniky, nejde o záruční opravu a náklady na vyčištění nese zákazník.

5. Záruka se zejména nevztahuje na závady způsobené mechanickým poškozením, nevhodným užíváním, nevhodným uchováváním přístroje, poškozením vniknutím vlhkosti, užitím nekompatibilního či nevhodného softwaru, závady způsobené neodbornou instalací či užíváním.

6. Na provedenou práci poskytuje servis záruku v délce 3 měsíců od okamžiku převzetí opraveného přístroje zákazníkem ve smyslu § 2114 a násl. občanského zákoníku.

III. Platební podmínky

1. Standardní ceny nabízených servisních úkonů jsou následující:

  • 1 hodina práce: 900 Kč,
  • výjezd za objednatelem: 200 Kč + 13,5 Kč za každý kilometr
  • cena použitých náhradních dílů se účtuje zvlášť.

2. K této ceně bude připočtena příslušná sazba daně z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

3. Náklady za přepravu techniky k poskytovateli, stejně jako náklady za přepravu opravené techniky zpět k objednateli, budou vždy naúčtovány objednateli, stejně jako náklady na vhodné zabalení techniky pro transport.

4. Pokud bude objednatel požadovat vykonání servisních služeb ve zkrácené lhůtě, musí o toto zažádat a poskytovatel musí jeho žádost potvrdit. V případě poskytnutí zkrácené lhůty k vykonání servisních služeb může dojít k navýšení celkové ceny servisních služeb poskytovatelem.

5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí poskytovateli za provedené servisní služby cenu uvedenou na faktuře vystavené poskytovatelem po provedení těchto služeb.

6. Vystavená faktura musí být uhrazena nejpozději do dne splatnosti uvedeném na faktuře. Dnem úhrady příslušné úplaty se rozumí den připsání příslušné částky na bankovní účet poskytovatele.

7. Každá faktura vystavená poskytovatelem musí mít náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů. V případě, že poskytovatelem vystavená faktura nebude mít náležitosti požadované právním předpisem a/nebo touto smlouvou, je objednatel oprávněn takovou fakturu ve lhůtě splatnosti vrátit poskytovateli s písemným odůvodněním jejího vrácení. Poskytovatel se zavazuje obratem, nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení písemného odůvodnění vrácení faktury, vrácenou fakturu opravit a znovu zaslat objednateli. Opravenou a bezvadnou fakturu je objednatel povinen uhradit v původní lhůtě splatnosti s tím, že pokud původní lhůta splatnosti skončí dříve než 5 pracovních dnů od doručení bezvadné faktury objednateli, pak je objednatel povinen takovou fakturu uhradit ve lhůtě 5 pracovních dnů od doručení.

8. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s uhrazením ceny provedenyých servisních služeb, je poskytovatel oprávněn uplatnit vůči objednateli ve smyslu ust. § 2048 a násl. občanského zákoníku smluvní pokutu ve výši 0,05 % (slovy: pět setin procenta) z dlužné částky, a to za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení.

IV. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Poskytovatel se zavazuje provést domluvené servisní služby ve lhůtě sjednané s objednatelem, počítané ode dne, kdy proběhlo předání techniky poskytovateli. V případě zpoždění se poskytovatel zavazuje řádně informovat objednatele.

2. Záruční oprava trvá maximálně 30 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

3. Smluvní strany jsou povinny předem upozornit druhou smluvní stranu na všechny okolnosti, které by mohly mít vliv na řádný výkon této smlouvy.

4. Objednatel se zavazuje předávat poskytovateli veškeré informace a podklady nezbytné k plnění této smlouvy s takovým předstihem, který umožní poskytovateli včasné splnění závazků stanovených v této smlouvě. Pokud objednatel tomuto závazku nedostojí, poskytovatel má právo pozastavit vykonávání servisních služeb.

5. Po vykonání smluvených servisních služeb dá poskytovatel objednateli na vědomí, že je technika připravená na převzetí či na odeslání zpět.

6. Po oznámení, že je technika připravená na převzetí, je objednatel povinen techiku převzít zpět, a to nejpozději do 30 dnů od odeslání odznámení.

7. V případě, že si objednatel po vyznání nevyzvedne svoji techniku do 30 dnů od odeslání výzvy k vyzvednutí poskytovatelem, poskytovatel má právo účtovat objednateli poplatek za uskladnění techniky ve výši 100 Kč za den, počínaje 31. dnem od odeslání první výzvy k vyzvednutí. Od 90. dne od odeslání první výzvy k vyzvednutí je poskytovatel oprávněn techniku prodat. V takovém případě bude objednateli zasláno Oznámení o záměru prodat předmět zakázky. 

 

Tyto servisní podmínky nabývají účinnosti dnem svého zveřejnění na webu Servisu - https://www.materialpro3d.cz/servisni-podminky/